สำนักงานคณบดี

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

     1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน

     2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน 

เอกสารสัญญาจ้าง    

     1. ขั้นตอนการตรวจสัญญาต่างๆ ของบุคลากร

     2. ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง

     3. สัญญาว่าจ้างลูกจ้าง ม.นราธิวาสฯ

     4. สัญญาว่าจ้างลูกจ้างโครงการ ม.นราธิวาสฯ

     5. สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)

     6. สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 4 ปี) 

เอกสารการลาศึกษาต่อ

     - ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

               1. ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ

               2. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภายในประเทศ   

               3. แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ  

               4. แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ   

               5. แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย    

               6. แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)  

               7. แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)  

               8. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ

     -  ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  

               1. ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  

               2. สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ    

               3. แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

               4. แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

               5.  แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย

               6.  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)

               7.  แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

               8. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Eu vel reque eripuit sanctus. Mei ei erant soleat percipitur. Eam ipsum feugait eu, nec vero verear aliquid ex eripuit sanctus.

Close