ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2565

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
26
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
221471
    - ลาศึกษาต่อ4040
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ23   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน1502103
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม80053
รวมทั้งสิ้น491413
16
6

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
17715
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์04711
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม11114
26
UPDATE : 9 มิถุนายน 2565
Close