ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2564

 


ประเภทบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
 บุคลากรสายสอนและวิจัย
28
   -  อาจารย์ปฏิบัติงานจริง
2413101
    - ลาศึกษาต่อ4040
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ23   - เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน1502103
   - เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม80053
รวมทั้งสิ้น511316
16
6

จำนวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
 อาจารย์
18918
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์06410
 รองศาสตราจารย์0000
 ศาสตราจารย์0000
รวม11413
28
UPDATE : 2 กรกฎาคม 2564
Close