บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงาน)

บุคลากรสายสนับสนุน

 

arunee.s

นางสาวอรุณี  ศรีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

duangrutai ch

นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

pimonrat ha

นางสาวพิมลรัตน์  หาญสกุลวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

teerakan p

นางสาวธีรกานต์  ผิวแก้ว

นักวิชาการการศึกษา

 

athita j

นางสาวอธิตา  จันทราช

นักวิชาการการศึกษา

angkana r

นางสาวอังคณา  ศรีรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

 

jintana k

นางจินตนา  ทองน้อย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

surattana

นางสาวสุรัตนา  เทพแข

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

areepen

นายมูฮำหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ่ง

นักวิชาการการศึกษา

rusma

นางสาวรุสมา  ดอเลาะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 

kesorn

นางเกษร  เขียวคง

แม่บ้าน

 

Close