ประวัติคณะเกษตรศาสตร์

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน  คือ

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

4. วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นคณะเกษตรศาสตร์แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในปี พ.ศ.2549 ได้มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 คณะเกษตรศาสตร์นับเป็นส่วนราชการใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในระยะแรกของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อวางแผนกรอบอัตรากำลัง การพัฒนาหลักสูตร และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคณะ

          โดยมีรองศาสตราจารย์ เสาวนิต   คูประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีในสมัยนั้น เป็นที่ปรึกษา การดำเนินงานในระยะแรกนั้น          

          คณะฯ ได้ขอใช้อาคารโสตทัศนศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เป็นสำนักงานชั่วคราว คณะเกษตรศาสตร์ อัตรากำลังในระยะแรก คณะฯ ได้มีการบรรจุอาจารย์ประจำ ด้านพืชศาสตร์และสัตว์ศาสตร์จำนวน  6 ท่าน รวมทั้งรับโอนอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 

     

ทำเนียบคณบดี


          คณะเกษตรศาสตร์ มีคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

                                                               -  คนแรก อาจารย์มงคล วชิรอำไพ

                                                                  ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดี คณะเกษตรศาสตร์คนแรก  ในปี 2550-2557

                                                               -  คนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์

                                                                  ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ 2557-2562

                                                               -  ปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล

                                                                  ( 22 กรกฏาคม 2562- ปัจจุบัน)  


เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก


          คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยการรับโอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

          และในปี 2551 ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากร ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แปลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2549 -2552 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี


ปี พ.ศ.2552

          ในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในขณะนั้น มีนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์ย้ายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได้ขอใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บาโงตารง (โคกมะเขือ) บ้านทุ่งกง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 156 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเขือ จากกรมที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ แต่พื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามาจับจองเป็นพื้นที่ทำกิน  มหาวิทยาลัยจึงได้เข้าทำการเจรจา และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่กับราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายรอบจนทำให้ราษฎรบางส่วนยินดียกพื้นที่ให้กับทางมหาวิทยาลัย แต่ยังมีราษฎรบางส่วนที่ยังประสงค์จะเข้าทำกินในพื้นที่จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้จัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรสามารถเข้าทำกินจำนวน 20 ไร่ และยกพื้นที่ จำนวน 136 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าบริหารจัดการ

  profile2 agri


          หลังจากที่คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนโยบายให้ย้ายมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ในปี พ.ศ. 2552  คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นได้เข้าทำการสำรวจและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ในขณะนั้นเป็นป่าเสม็ดและป่าสน จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ก่อน คณะเกษตรศาสตร์จึงยังไม่พร้อมที่จะย้ายที่ตั้งมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงยังใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอนเช่นเดิมก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี


ปี พ.ศ.2553

          หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2553 การปรับพื้นที่เขตศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ เสร็จสมบูรณ์ คณะเกษตรศาสตร์จึงย้ายสำนักงานคณะมายังพื้นที่ศูนย์ราชการใหม่เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได้ขอใช้อาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว

 

ปี พ.ศ.2554

          ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คณะเกษตรศาสตร์ได้ย้ายสำนักงานคณะฯ อีกครั้ง มาที่ ชั้น 3 อาคารคณะ ศิลปศาสตร์


 

ปี พ.ศ.2560

          ต่อมาในปี 2560 มหาวิทยาลัยได้มอบอาคารเรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เขตศูนย์ราชการใหม่ ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ คณะฯ จึงได้มีการเพิ่มห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่อาคารดังกล่าวเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies