• Princess of Naradhiwas University

    Faculty of Agriculture

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet iconที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5   icon new

bullet iconประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)   icon new

bullet iconสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  icon new

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัคร การประกวดคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เราจะผ่านวิกฤตโควิด ได้อย่างไร" 

bullet iconงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านโซเชียลมีเดีย

bullet iconคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 11/2564 เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

bullet iconคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bullet iconประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 

bullet iconขอเชิญสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017)"

bullet iconขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017" ทาง www.thailandtecshow.com 

bullet iconเรื่อง สรุปพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา

bullet iconโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

bullet iconขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal 

 

         อ่านข่าวทั้งหมด >>

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 icon new

bullet iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64
รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio เปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (เพิ่มเติม)

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconกำหนดการผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ทีม Shaplaeh Media รับรางวัลชนะเลิศ 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

bullet iconขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์

bullet iconกำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4   ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ PNUCM https://student.pnu.ac.th โดยชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา@pnu.ac.th  รหัสผ่าน : หมายเลขบัตรประชาชน 6 หลักแรก

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

bullet iconประกาศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหอพักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>

bullet iconโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.

bullet iconศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

bullet iconมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร

bullet iconมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม "R-STAT" รุ่นที่ 1

bullet iconคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

bullet iconระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"

bullet iconระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน   



bullet iconทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 icon new

bullet iconมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ American Corners ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดงาน Virtual Info Session เกี่ยวกับทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) และ Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ขึ้นในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 15.00 – 16.00 น. 

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

bullet iconสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarshtps and Educational Exchanges for Development (SEED) Project

bullet iconสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship ประจำปีการศึกษา 2563/2564  และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เรื่อง เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2563/2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563

bullet iconการเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ 2560 

bullet iconประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560  

bullet iconโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2560   

อ่านข่าวทั้งหมด>>


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

bullet iconประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bullet iconประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
bullet iconประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
bullet iconประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรณีเข้าระบบ EGP]
bullet iconประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562  กรณีไม่เข้าระบบ EGP]
bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีพิเศษ 
bullet iconประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน (แก้ไข)   
bullet iconประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561


สกู๊ปข่าว - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าช่วยประชาชน นักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานกระทบจาก COVID-19

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

คณะเกษตรศาสตร์

qrcode newweb


sitpmap

088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies