คณะเกษตรศาสตร์
  • Princess of Naradhiwas University

    Faculty of Agriculture

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565  icon new

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio icon new

bullet iconประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564   

bullet iconประกาศ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

bullet iconกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563  

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565   

bullet iconโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconกำหนดการรายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน (ระบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 6 รับตรงอิสระ 

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  และกำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 

อ่านข่าวทั้งหมด>>

bullet iconที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5   

bullet iconประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9)   

bullet iconสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัคร การประกวดคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เราจะผ่านวิกฤตโควิด ได้อย่างไร" 

bullet iconงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านโซเชียลมีเดีย

bullet iconคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 11/2564 เรื่อง  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

bullet iconคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

         อ่านข่าวทั้งหมด >>

bullet iconโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข.

bullet iconศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

bullet iconมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร

bullet iconมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม "R-STAT" รุ่นที่ 1

bullet iconคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

bullet iconระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยง แพะ-แกะ"

bullet iconระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 จัดอบรมโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ หลักสูตร "การเลี้ยงโคขุน   bullet iconทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 icon new

bullet iconมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ไทยแลนด์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ American Corners ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดงาน Virtual Info Session เกี่ยวกับทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) และ Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ขึ้นในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 15.00 – 16.00 น. 

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

bullet iconสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564

bullet iconกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564

bullet iconสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของไทย จำนวน 2 ทุน ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarshtps and Educational Exchanges for Development (SEED) Project

bullet iconสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ราชอาณาจักรไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship ประจำปีการศึกษา 2563/2564  และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เรื่อง เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านข่าวทั้งหมด>>


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

bullet iconรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     icon new
bullet iconรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
bullet iconประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bullet iconประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 
bullet iconประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
bullet iconประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรณีเข้าระบบ EGP]
bullet iconประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562  กรณีไม่เข้าระบบ EGP]
bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 76 รายการ โดยวิธีพิเศษ 
bullet iconประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน (แก้ไข)   
bullet iconประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผลของการเสริมน้ำผึ้งในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ไทยบราห์มัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
bullet iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2564  
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
bullet iconสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561


สกู๊ปข่าว - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  แปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าช่วยประชาชน นักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานกระทบจาก COVID-19

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์

คณะเกษตรศาสตร์

qrcode newweb


sitpmap

Close