• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

        วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  

                29 มิถุนายน 2560

                 รายละเอียด Click

 

  

                                        

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 

                          อ่านรายละเอียด Click!!!

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com