• จัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน

  • เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

  • ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • มุ่งสู่อาเซียน

           ขอแสดงความยินดีกับ

            นางสาวอัสมี  แซะแม       

                 อ่านรายละเอียด Click

 

  

                                        

      กำหนดการปรับพื้นฐาน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    

                          อ่านรายละเอียด Click!!!

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com